දුම්රිය කාල සටහන්

ප්‍රධාන දුර ගමන් සේවා දුම්රියන්, නගරාන්තර දුම්රියන්, සමහර කාර්යයාලීය දුම්රියන් වල කාලසටහන් මෙතනින් බලාගන්න පුලුවන්. අදාල දුම්රිය නවත්වනු ලබන සෑම දුම්රිය ස්ථානයක්ම හා ඒවාට අදාල වේලාවන් පැහැදිලිව පෙන්නලා තියනවා.
සාමාන්‍ය කාලසටහන් වලට අනුව ධාවනය වන දුම්රියන් විතරයි මේකේ ඇතුලත් වෙන්නේ. කාලෙන් කාලෙට එන විශේෂ දුම්රියන්ගේ කාලසටහන් ඇතුලත් වෙලා නෑ.

මේ කාලසටහන් වල පොඩි පොඩි අඩුපාඩුකම් ඇති. එහෙම දෙයක් දැක්කොත් අපිට පුංචි පණිවිඩයක් දෙන්න කියල කාරුණික ඉල්ලීමක් කරන්නත් කැමතියි.


කොළඹ කොටුව – මහනුවර / මාතලේ – බදුල්ල


බදුල්ල – මහනුවර / මාතලේ – කොළඹ කොටුව


කොළඹ කොටුව – පොළොන්නරුව, මඩකලපුව / ත්‍රිකුණාමලය


පොළොන්නරුව, මඩකලපුව / ත්‍රිකුණාමලය – කොළඹ කොටුව


මරදාන – ගාල්ල , මාතර සහ බෙලිඅත්ත


බෙලිඅත්ත,මාතර සහ ගාල්ල – මරදාන

error: Content is protected !!