පහත “පුත්තලම මාර්ගය“ යනුවෙන් ඇති තැන ඇති අයිකනය ක්ලික් කර දුම්රිය ස්ථාන ලැයිස්තුව ලබාගන්න. ඉන් පසු අවශ්‍ය දුම්රිය ස්ථාන නාමය මත ක්ලික් කර දුම්රිය ස්ථාන කේතය, දුරකතන අංකය, දුම්රිය ස්ථානයට පිවිසිය හැකි ආකාරය, දුම්රිය වේදිකා ගණන ආදී විස්තර ලබාගන්න.
ඒ සමඟ සිතියම් ගත කර ඇති දුම්රිය ස්ථාන අතරින් ඔබ තෝරාගත් දුම්රිය ස්ථානය පෙන්නුම් කරයි.
සිතියම් ගත කර ඇති දුම්රිය ස්ථාන වලින් එකක් ක්ලික් කිරීමෙන්ද අදාල විස්තර ලබාගත හැකි අතර සිතියම zoom in / out කිරීමෙන් ඉතා පැහැදිලිව දුම්රිය ස්ථාන වල පිහිටීම බලා ගත හැකි වේ.

error: Content is protected !!