දුම්රියක බර හිසින් දරන “ගාඩ් මහත්තයා”

ලංකාවේ දුම්රිය ගමන් වල ඉතිහාසය 1864 තරම් ඈතට යනකොට ඒ තරම්ම ඉතිහාසයක් තියන කෙනෙක් තමයි මේ “දුම්රිය නියාමකවරයා“ නොහොත් අපි

Read more
error: Content is protected !!