යාංගල්මෝදර බස් දුම්රිය ගැටුම

පළපුරුදු දුම්රිය එන්ජින් රියදුරුවරයෙකු වූ H.A. සිරිසේන මහතා හට 2005.04.27 වැනිදා පැවරී තිබුනේ කොළඹ කොටුව සිට මහනුවර දක්වා උදෑසන නගරාන්තර

Read more
error: Content is protected !!