අහිමිව ගිය උරුමය – උඩුපුස්සැල්ලාව පුංචි කෝච්චිය

කෝපි නිෂ්පාදන මහනුවර ඉඳල කොළඹ වරායට ගේන එක මූලික අරමුණ කරගෙන තමයි ලංකාවේ දුම්රිය සේවය බිහිවෙන්නේ. ඒ 1845 අවුරුද්දෙදි “ද

Read more
error: Content is protected !!