සංශෝධිත නව කාලසටහන්

මුහුදුබඩ මාර්ගයේ සහ ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රියයන් වල කාලසටහන් සංශෝධනය වී ඇත. ඒ පිළිබඳව විස්තර යාවත්කාලීන වනු ඇත.

දුම්රිය ගමනාගමනය සාමාන්‍ය තත්වයට පත්කිරීමත් සමඟම ප්‍රධාන මාර්ගයේ කොළඹ කොටුව – බදුල්ල සහ කොළඹ කොටුව – මහනුවර අතර ධාවනය වූ දුම්රියයන් කිහිපයක කාලසටහන් වෙනස් කර ඇත.

  • කොළඹ කොටුව සිට බදුල්ල දක්වා ධාවනය වන අංක 1001 දෙනුවර මැණිකේ නගරාන්තර සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය
  • කොළඹ කොටුව සිට බදුල්ල දක්වා ධාවනය වන අංක 1007 දුම්රිය
  • බදුල්ල සිට කොළඹ කොටුව දක්වා ධාවනය වන අංක 1008 දුම්රිය
  • කොළඹ කොටුව සිට බදුල්ල දක්වා ධාවනය වන අංක 1005 පොඩි මැණිකේ දුම්රිය
  • කොළඹ කොටුව සිට බදුල්ල දක්වා ධාවනය වන අංක 1015 උඩරට මැණිකේ දුම්රිය
  • කොළම කොටුව සිට මහනුවර දක්වා ධාවනය වන අංක 1009 නගරාන්තර සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය

දෙපසට ඇති ඊහිස් මත ක්ලික් කිරීමෙන් කාලසටහන් අතර මාරු විය හැකිය.

error: Content is protected !!