ත්‍රිකුණාමල මාර්ගයේ දුම්රිය ස්ථානමඩකලපුව මාර්ගයේ ගල්ඔය හංදිය දුම්රිය ස්ථානයෙන් තමයි මේ මාර්ගය පටන් ගන්නේ. අංක 7 මාර්ග අංකය හිමිවෙලා තියෙන මේ කොටසේ ගමනාන්තය වෙන්නේ ත්‍රිකුණාමලය

පහත වගුවේ Italic ආකාරයේ අකුරින් දක්වා ඇත්තේ දුම්රිය නැවතුම්පොළවල්ය

දුම්රිය ස්ථානයකේතයදුරකතන අංකයආරම්භය
අග්බෝපුරAPR
කන්තලේKNI 0262234271
ගන්තලාවGTL
මොල්ලිපොතානMLP
තඹලගමුවTAN 0253853765
චීන වරායCBY 0253858765
ත්‍රිකුණාමලයTCO 0262222271

අපි මෙතන දාලා තියන විස්තරය සම්පූර්ණ වෙලා නෑ. ඒ වගේම මේ තියෙන ඒවයෙත් අඩුපාඩු තියෙන්න පුලුවන්. ඉතින් අඩුපාඩු තියනවා නම් ඒවත් හදාගෙන මේ විස්තරය සම්පූර්ණ කරගන්න පුලුවන් මොනව හරි ඔයා දන්න විස්තරයක් තියෙනවා නම් මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරල අපිට එවන්න. එතකොට අපිට පුලුවන් මේක සම්පූර්ණ කරගන්න.error: Content is protected !!