මඩකලපුව මාර්ගයේ දුම්රිය ස්ථාන

අංක 6 විදියට අංකනය කරල තින මේ මාර්ගය උතුරු මාර්ගයෙන් වෙන්වෙලා පොළොන්නරුව හරහා මඩකලපුවට යන්නේ මහව හංදිය දුම්රිය ස්ථානයේ ඉඳලයි.

පහත වගුවේ Italic ආකාරයේ අකුරින් දක්වා ඇත්තේ දුම්රිය නැවතුම්පොළවල්ය

දුම්රිය ස්ථානයකේතයදුරකතන අංකයආරම්භය
යාපහුවYPW
කෝන්වැවKON0253853766
රනමුක්ගමRMA
මොරගොල්ලාගමMLG0253853762
සියඹලන්ගමුවSYA
නෑගමNGM
අවුකනAWK
කලාවැවKLW0253853763
ඉහලගමIHA
කැකිරාවKRA0252264271
හොරිවිලHLA
පලුගස්වැවPUW0253853768
හබරණHBN
හතරැස්කොටුවHKT
ගල්ඔය හංදියGOA0273279375
මින්නේරියMIY
හිඟුරක්ගොඩHRG0272246271
හත් අමුණHAU
ජයන්තිපුරJAP
ලක්ෂ උයනLYA
පැරකුම් උයනPKU
පොළොන්නරුවPLN 0272222271
ගල්ලෑල්ලGAL
මනම්පිටියMPT 0272051006
සෙවණපිටියSVP
වැලිකන්දWKD 0253853764
අසේලපුර
රිදීතැන්න
පූනානිPNI 0253898447
කඩදාසි නගරයKDN
වාලච්චේනVCH 0652257718
කල්කුඩාKKH
දේවපුරම්DPM
වන්දාරමුල්ලVML
එරාවුර්EVR 0652240514
මඩකලපුවBCO 0652224471

අපි මෙතන දාලා තියන විස්තරය සම්පූර්ණ වෙලා නෑ. ඒ වගේම මේ තියෙන ඒවයෙත් අඩුපාඩු තියෙන්න පුලුවන්. ඉතින් අඩුපාඩු තියනවා නම් ඒවත් හදාගෙන මේ විස්තරය සම්පූර්ණ කරගන්න පුලුවන් මොනව හරි ඔයා දන්න විස්තරයක් තියෙනවා නම් මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරල අපිට එවන්න. එතකොට අපිට පුලුවන් මේක සම්පූර්ණ කරගන්න.

error: Content is protected !!