මන්නාරම් මාර්ගයේ දුම්රිය ස්ථාන

දුම්රිය මාර්ග අංකනය කිරීම යටතේ අංක 5 හිමිකරගෙන තියෙන්නේ මේ මන්නාරම් මාර්ගය. මැදවච්චිය හංදියේදී උතුරු මාර්ගයෙන් වෙන් වෙලා යන මේ මාර්ගයේ ගමනාන්තය වෙන්නේ තලේමන්නාරම්තොට දුම්රිය ස්ථානයයි.

පහත වගුවේ Italic ආකාරයේ අකුරින් දක්වා ඇත්තේ දුම්රිය නැවතුම්පොළවල්ය

දුම්රිය ස්ථානයකේතයදුරකතන අංකයආරම්භය
නෙරියකුලමNYK
සෙට්ටිකුලමCDK0253244362
මඩු පාරMRD 0253244361
මුරුන්කන්MUK0233232236
මාතෝට්ටම්MTM
තිරුකිතේෂ්වරම්TVM
මන්නාරම MAN0233232233
තොඩ්ඩවේලිTDV
පේසාලේPES0233232234
තලේමන්නාරමTLM0233232237
තලේමන්නාරම්තොටTMP0233232238

අපි මෙතන දාලා තියන විස්තරය සම්පූර්ණ වෙලා නෑ. ඒ වගේම මේ තියෙන ඒවයෙත් අඩුපාඩු තියෙන්න පුලුවන්. ඉතින් අඩුපාඩු තියනවා නම් ඒවත් හදාගෙන මේ විස්තරය සම්පූර්ණ කරගන්න පුලුවන් මොනව හරි ඔයා දන්න විස්තරයක් තියෙනවා නම් මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරල අපිට එවන්න. එතකොට අපිට පුලුවන් මේක සම්පූර්ණ කරගන්න.

error: Content is protected !!