යාංගල්මෝදර බස් දුම්රිය ගැටුම

පළපුරුදු දුම්රිය එන්ජින් රියදුරුවරයෙකු වූ H.A. සිරිසේන මහතා හට 2005.04.27 වැනිදා පැවරී තිබුනේ කොළඹ කොටුව සිට මහනුවර දක්වා උදෑසන නගරාන්තර

Read more

කිරිවල්ලාපිටියේ නගරාන්තර අනතුර

රඹුක්කන පහු කරල කෝච්චියේ නුවර පැත්තට ගිය හැම වෙලාවකම වගේ පෙරලුණු නුවර ඉන්ටසිටියේ පෙට්ටි ටික තිබුන තැනට ඇස් හැරවුනේ ඉබේටම

Read more

පොතුහැරදී ගැටුනු රැජිණ සහ දැයට කිරුළ

අවුරුදු තිහක් විතර තිබුණ යුද්ධෙ ඉවර වීමත් එක්ක උතුරු මාර්ගය ආපහු ටික ටික හදන්න පටන් අරන් තිබුණා. ඒ එක්කම යාල්

Read more
error: Content is protected !!