දුම්රිය කාලසටහන්

දුම්රිය කාලසටහන්

  • නගරාන්තර සීඝ්‍රගාමී දුම්රියන්, දුර ගමන් සේවා දුම්රියන්, රාත්‍රී තැපැල් දුම්රියන් සහ කාර්යයාල දුම්රියන්ට අදාල කාල සටහන් මෙහි දක්වා ඇත. 
  • අදාල දුම්රිය වර්ගීකරණය යටතේ ඇති දුම්රිය නාමය මත ක්ලික් කිරීමෙන් කාලසටහන ලබාගත හැකි වේ.
error: Content is protected !!